Begeleiding

  • De leukste school van Landsmeer!

Begeleiding

Begeleiding op de school

Op de Hoeksteen wordt in iedere groep gewerkt met drie groepsplannen voor de vakken rekenen, begrijpend lezen en technisch lezen.

In de lessen wordt op drie instructieniveaus stof aangeboden en elk kind weet in welke aanpak het zit. Voor de snelle leerling wordt er kort instructie geboden en mag de leerling snel aan de slag en is er verrijkings-en verdiepingsstof. Voor de andere leerlingen gaat de leerkracht nog langer door met begeleid inoefenen en voor de kinderen die nog meer nodig hebben, geeft de leerkracht een verlengde instructie met concreet materiaal.
Wanneer een kind een individuele aanpak nodig heeft stelt de leerkracht, in overleg met de intern begeleider , een individueel handelingsplan op. Een handelingsplan is een plan van aanpak dat doelen nastreeft binnen een korte periode. Dit handelingsplan wordt altijd besproken met ouders.
De ontwikkelingen van de leerlingen worden ook altijd gedeeld met de intern begeleider. Zij ondersteunt de groepsleerkrachten bij de verantwoordelijkheden en taken rondom de begeleiding van de individuele kinderen die speciale zorg behoeven. Ook zorgt de intern begeleider voor kennisoverdracht op het gebied van zorg en onderhoudt zij contacten met ondersteunende instanties . Tevens ondersteunt de intern begeleider de leerkracht bij het organiseren van doelmatig klassenmanagement.

Om de taakverdeling rondom de zorg duidelijk te krijgen, houden we 4 keer per jaar een groepsbespreking. Bij een groepsbespreking worden alle resultaten van de leerlingen besproken met de intern begeleider en de groepsleerkracht naar aanleiding van de methode gebonden toetsen, de methode onafhankelijke toetsen en de observaties van de leerkracht. Samen analyseren zij of het beoogde resultaat wordt behaald en wat de leerling nodig heeft om het optimale uit zichzelf te halen.
Naast de groepsbesprekingen houden we 2 keer per jaar een leerlingbespreking, waarbij de individuele leerling wordt doorgesproken met de intern begeleider en groepsleerkracht.
Soms kunnen zij samen concluderen dat er misschien begeleiding van buitenaf nodig is en brengt de intern begeleider de leerling, uiteraard met medeweten van ouders/verzorgers, in in het ondersteuningsteam van de school.
Dit ondersteuningsteam bestaat uit de directeur van de school, de intern begeleider, de schoolmaatschappelijk werker en de leerlingbegeleider van de schoolbegeleidingsdienst. Ouders worden ook uitgenodigd om bij dit overleg aanwezig te zijn omdat we het belangrijk vinden dat school en ouders de zorg rondom een kind delen. Vanuit dit overleg kunnen verschillende vormen van begeleiding ingezet worden: bijvoorbeeld een onderzoek, een sociale vaardigheidstraining, verwijzing naar logopedie , om maar eens een aantal zaken te noemen.

Vanaf 1 augustus 2014 is de wet op het Passend Onderwijs van kracht. Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. De regering wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school in de buurt kunnen gaan. Want zo hebben ze de beste kansen op een vervolgopleiding en meedoen in de samenleving. Als blijkt dat leerlingen van onze school niet voldoende hebben aan de zorg die de Hoeksteen kan bieden, dan kunnen wij in het kader van het Passend Onderwijs een ondersteuningsaanvraag bij het samenwerkingsverband Waterland indienen voor de leerling. Het samenwerkingsverband biedt leerlingen kansen om zich optimaal en ononderbroken te ontwikkelen in hun eigen omgeving. Zij biedt ondersteuning bij hun ontwikkeling, zo vroeg mogelijk, zo licht mogelijk en zo dichtbij mogelijk. Het samenwerkingsverband zorgt er voor dat de ondersteuning gericht is op mogelijkheden van: deze leerling, bij deze leerkracht, in deze school, met deze ouders, in deze omgeving.